فایل بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی

کلمات کلیدی:بودجه ریزی عملیاتی,بهبود مسئولیت پاسخگویی ,دستگاه های اجرایی

بودجه‌ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هـزینه شده و نتایج مورد انتـظار تأکید می‌ورزد. در چارچوب بودجه‌ریزی عـملیاتی بخش‌های مختلف اداری براساس استانـداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکردی پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. برای این منظور، بودجه ریزی عملیاتی براساس مدل الماس در سه بعد برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها (ABC)و مدیریت عملكرد تعریف و فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. پژوهش حاضر، از نوع كاربردی و از نظر روش اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، شامل ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی و حسابرسان رده های مختلف دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی می باشد که به نوعی با بودجه سر و كار دارند. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی، رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین ارتباط بین هریک از عناصر بودجه ریزی عملیاتی با بهبود مسئولیت پاسخگویی مورد تائید قرار گرفت.

فهرست مطالب

چكیده

مقدمه

بیان مساله

پیشینه تحقیق

پژوهش های انجام شده داخلی

پژوهش های انجام شده خارجی

مبانی نظری و فرضیه های پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

روش پژوهش

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

نتایج توصیفی

نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق

نتایج آزمون فرضیه ها

نتیجه گیری

محدویت های تحقیق

پیشنهادها

منابع و مآخذ

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تداخل درمعماری:تداخل درمعماری

مرز و محدودیت طلاق:مرز و محدودیت, طلاق,مرز و محدودیت طلاق,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

مبانی و پیشینه نظری خودکنترلی:خودکنترلی,مبانی و پیشینه نظری خودکنترلی,مبانی نظری خودکنترلی,پیشینه نظری خودکنترلی

پاورپوینت سازه‌های فضاکار:سازه‌های فضاکار ,پاورپوینت سازه‌های فضاکار ,دانلود پاورپوینت سازه‌های فضاکار ,روش‌های طراحی سازه ای فضاکار,پاورپوینت روش‌های طراحی سازه ای فضاکار,دانلود پاورپوینت روش‌های طراحی سازه ای فضاکار,تاریخچه سازه‌ فضاکار,پاورپوینت تاریخچه سازه‌ فضاکار,دانلود پاورپوینت تاریخچه سازه‌ فضاکار, مزایای سازه فضاکار,پاورپوینت مزایای سازه فضاکار,دانلود

پاورپوینت استادیوم لانه برنده بكن:پاورپوینت استادیوم لانه برنده بكن

پاورپوینت زلزله:پاورپوینت زلزله,دانلود پاوپوینت زلزله,زلزله,دانلود,دانلود پاوپوینت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت، هویت و شکل گیری هویت:مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت، هویت و شکل گیری هویت,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, تعهد هویت,هویت ,شکل گیری هویت,مبانی نظری, پیشینه تحقیق ,تعهد هویت، هویت و شکل گیری هویت

پاورپوینت جایگاه اخلاق در حسابداری و حسابرسی:پاورپوینت آماده ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری,پاورپوینت جایگاه اخلاق در حسابداری و حسابرسی,حسابداری و اخلاق,مشکلات اخلاقی حسابداری و حسابرسی,اخلاق حرفه ای,مبانی رفتار حرفه ای,رویکرد نظری ,اصول بنیادی اخلاق,عوامل مؤثر در نقض اصول,تدابیر بازدارنده,مفهوم استقلال

پاورپوینت جرثقیل های سقفی و دروازه ای:دانلود پاورپوینت جرثقیل های سقفی و دروازه ای,جرثقیل های سقفی و دروازه ای,جرثقیل,پاورپوینت ایمنی جرثقیل سقفی,پاورپوینت ایمین جرثقیل درواز های,جرثقیل دروازه ای,جرثقیل سقفی,جرثقیل های سقفی و دروازه ای,پاورپوینت جرثقیل

پاورپوینت مجتمع مسکونی 512 دستگاه:مجتمع مسکونی,پاورپوینت مجتمع مسکونی,دانلود پاورپوینت مجتمع مسکونی,پاورپوینت معماری,دانلود معماری,دانلود پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت